วิจัยในชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การคูณเลขสองหนักกับเลขสองหลักไม่ได้
การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
  การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหารายบุคคล
  การพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบวินัย
  การลืมคำศัพท์ง่าย
  การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้องเรียน
  ทักษะการเขียนเรียงความ
  วิจัยอย่างง่าย